• ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา การเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.45 - 16.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom รายละเอียด
 • ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร “7 โรคฮิต คุกคามชีวิตคนทำงาน” รายละเอียด
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียด
 • โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
 • โครงการให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564” รายละเอียด
 • โครงการเสวนาเชิงวิชาการ พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การสร้างเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพสำหรับผู้เรียนโดยครูผู้สอน" วันอาทิตย์ที่ 24 มษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ไตรมาสที่ 2 รายละเอียด
 • สารคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2565 รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมโครงการเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม รายละเอียด
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ The Essence of Watercolor รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษา รายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 871สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษา อัตราเลขที่ 765และ766 รายละเอียด
 • ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 768 และ 871 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 765 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามุนษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์. รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท -ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามุนษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์หารือความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียด
 • ผศ. ดร. ภาตย์ สังข์แก้ว อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 รายละเอียด
 • ผู้บริหารและทีมวิจัยตลาดยางพารา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แสดงความยินดีประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย รายละเอียด
 • OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
 • OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • คำรับรองการปฏิบัติงาน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • ปฏิทินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนองแผนฯ 12 มจพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน รายละเอียด
 • (ตัวเล่ม) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2564) รายละเอียด
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รายละเอียด
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ. รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ รายละเอียด
 • กระบวนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • วิธีการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • TCI แจ้งปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) รายละเอียด
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ รายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๒) รายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๓) รายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๔) รายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๕) รายละเอียด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียด